Μέλη ΔΕΠ

Μιχαηλίδης Παναγιώτης

Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Βαθμίδα:   Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Τηλέφωνο:   +30-210-772-1624
 • Fax:   +30-210-772-1618
 • Γραφείο:   κτ. Γεν.Εδ. Ε (Ζ)

Γνωστικό Αντικείμενο

 • Οικονομική Ανάλυση

Σπουδές

 • Postdoctoral Fellow (Post Doc) in Economics, National Scholarships Foundation
 • Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, National Technical University of Athens
 • Master of Science (MSc) in Mathematics, National Technical University of Athens
 • Master of Science (MSc) in Economics, Athens University of Economics & Business
 • Master in Business Administration (MBA), Athens University of Economics & Business and, University of Groningen (The Netherlands)
 • Master (MEng) in Mechanical Engineering (5-year degree), National Technical University of Athens
 • Bachelor of Science (BSc) in Mathematics, National and Kapodistrian University of Athens (expected)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 •